Załącznik 1

Załącznik 2

Pytania i odpowiedzi: 

Pytanie nr 1: Czy wysokość franszyzy („nie może przekroczyć 5.000,00 PLN”) w polisie, którą Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dotyczy bezpośrednio przedmiotu zamówienia - szkód w mieniu lub szkód polegających na utracie mienia –w każdej szkodzie?

Odpowiedź: Franszyza wymieniona w pkt 21 ppkt 4.7 w rozdziale I.II Szczegółowe warunki zamówienia, dotyczy każdej szkody.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi